Oklepywanie dziecka przy kaszlu - jak robi? to prawid?owo?
Zdrowie

Oklepywanie dziecka przy kaszlu - jak robi? to prawid?owo?

Oklepywanie dziecka ma na celu u?atwienie pozbycia si? wydzieliny, która zalega w oskrzelach malucha. Wykonywanie oklepywania zaleca si? w przypadku wyst?powania kaszlu mokrego. Co zatem warto wiedzie? na temat oklepywania dziecka w trakcie choroby?

Oklepywanie dziecka – podstawowe informacje, które warto zna?

U niemowl?t i ma?ych dzieci mi??nie klatki piersiowej i przepony nie s? jeszcze na tyle rozwini?te, aby odruch odkrztuszania przebiega? w taki sam sposób jak u doros?ych. Nale?y podkre?li?, ?e zaleganie wydzieliny w oskrzelach jest do?? niebezpiecznym zjawiskiem, poniewa? mo?e doprowadzi? do rozwoju zapalenia oskrzeli, a nawet do zapalenia p?uc, dlatego te? warto stosowa? zabieg oklepywania. Oklepywanie dziecka pomaga w odrywaniu wydzieliny, dzi?ki temu dziecko mo?e skuteczniej odkrztusi? zalegaj?c? wydzielin?. Oklepywania mo?na dokonywa? oko?o 4 razy dziennie. Warto zrobi? to ju? np. po przebudzeniu dziecka, a tak?e kilka minut po podaniu syropu na kaszel oraz po wykonaniu zabiegu inhalacji.

Oklepywanie dziecka przy kaszlu - jak robi? to prawid?owo?

Jak prawid?owo oklepywa? dziecko w chorobie?

Oklepywania nale?y dokonywa? zawsze d?oni? z?o?ona w ?ódeczk?, poniewa? wówczas pomi?dzy d?oni? a skór? dziecka dzia?a poduszka powietrzna, czyli takie uderzenie jest amortyzowane. Pami?tajmy, ?eby nie oklepywa? dziecka zbyt mocno, ani zbyt ?agodnie. Obszarem, który nale?y oklepywa? jest dolna i ?rodkowa cz??? klatki piersiowej i to zarówno po przedniej, jak i po tylnej stronie. Trzeba równie? podkre?li?, ?e podczas oklepywania nale?y omija? okolice nerek i kr?gos?up. Oklepywania dokonujemy od do?u do góry. Podczas tego zabiegu dziecko mo?e le?e? na naszych kolanach, dobrze, aby wówczas mia?o skierowana g?ow? w dó?. Oklepywania mo?na dokonywa? równie? w pozycji siedz?cej. Je?eli za? chodzi o czas oklepywania to zabieg ten powinien trwa? kilka minut, przy czym po 3-4 uderzeniach robi si? krótk? przerw?. Wa?ne, aby oklepywanie by?o miarowe. Nale?y równie? zaznaczy?, ?e oklepywania nie wykonuje si? na go?e cia?o, podczas tego zabiegu dziecko powinno mie? za?o?on? koszulk? lub pi?amk?.

Zobacz wi?cej podobnych post?w