Zadbaj o zdrowie ? badania profilaktyczne, kt?re warto wykona?
Zdrowie

Zadbaj o zdrowie ? badania profilaktyczne, kt?re warto wykona?

Profilaktyka powinna by? jednym z najwa?niejszych elementów dotycz?cych zdrowia. Regularne badania pozwalaj? na szybkie wykrycie jakichkolwiek zmian. Poza tym lepiej zapobiega? ni? leczy?. Jakie badania profilaktyczne powinny by? elementem dbania o zdrowie?

Morfologia na start!

Najprostszym i najta?szym badaniem jest morfologia. Powinna by? ona wykonywana raz do roku. Wyniki pozwalaj? na zobaczenie, w jakiej kondycji jest organizm. Lekarz b?dzie móg? zweryfikowa? stan wszystkich krwinek. Dodatkowo na podstawie otrzymanych rezultatów mo?na okre?li? czy w organizmie obecny jest stan zapalny. To doskona?e narz?dzie do wykluczenia niedokrwisto?ci czy nawet innych, bardziej powa?nych chorób

Zbadaj mocz

Kolejnym wa?nym badaniem jest nie nic innego ni? badanie ogólne moczu. Powinno by? ono wykonywane co oko?o 2 – 3 lata, powy?ej 55 roku ?ycia raz w roku. Dzi?ki niemu lekarz mo?e wykry? choroby nerek, dróg moczowych czy nawet cukrzyc?.

Glukoza i lipidogram

Czy wiedzia?e?, ?e poziom glukozy równie? powinien by? regularnie weryfikowany? Dzi?ki niemu mo?na wykluczy? ryzyko rozwoju takich chorób jak cukrzyca. To popularne schorzenie jest dla nas niezwykle niebezpieczne. Jednocze?nie w komplecie dobrze jest zdecydowa? si? na lipidogram. Wyniki poka?? st??enie cholesterolu we krwi.

Zadbaj o zdrowie ? badania profilaktyczne, kt?re warto wykona?

A mo?e próby w?trobowe?

Próby w?trobowe nie s? zwi?zane z badaniem skutków spo?ywania alkoholu. Zagro?eniem dla poprawnego funkcjonowania tego organu nios? równie? leki i zaka?enia wirusowe. Wskazaniem do badania jest przede wszystkim przyjmowanie kilku leków w tym samym czasie.

Sprawd? tarczyc?

Coraz cz??ciej wyst?puj?cymi chorobami s? niedoczynno?? i nadczynno?? tarczycy. Hashimoto dotyka wi?cej kobiet w ró?nym wieku. W?a?nie dlatego warto pomy?le? o badaniu TSH (hormon tyreotropowy), FT3 (trójjodotyroniny) oraz T4 (tyroksyny). Odpowiednie st??enie wp?ywa na p?odno?? i utrzymanie ci??y. Dodatkowo, je?eli borykamy si? z problemami hormonalnymi dobrze jest dorzuci? do takiego pakietu badanie antyTPO oraz anty-TG.

Dbanie o zdrowie wymaga od ka?dego regularno?ci. Zdecydowanie troska o siebie zwraca si? z nawi?zk?. Wizyta w punkcie pobra? krwi nie jest czym? starszym, a spokój zwi?zany z dobrym stanem zdrowia jest czym? nieocenionym.

Zobacz wi?cej podobnych post?w