6 najlepszych test?w osobowo?ciowych
Zdrowie

6 najlepszych test?w osobowo?ciowych

Bycie naprawd? ?wiadomym jest trudne. Testy osobowo?ci, chocia? nie zawsze s? dok?adne w 100%, dzia?aj? jako dobry punkt wyj?cia do samodzielnego odkrywania. Niektóre opisuje Twój ogólny typ osobowo?ci. Inne testy sprawdzaj?, jakie ?cie?ki kariery b?d? dla Ciebie najlepsze.

Enneagram

Opiera si? na wykresie dziewi?cioramiennej gwiazdy. Identyfikuje dziewi?? podstawowych typów osobowo?ci oraz sposób, w jaki ka?dy widzi i wspó?dzia?a ze ?wiatem. System Enneagram wierzy, ?e ka?dy z nas ma dominuj?cy typ osobowo?ci. Wp?ywa na to, jak my?limy, zachowujemy si?, uczymy, widzimy ?wiat, ewoluujemy. Ten test daje dog??bne, wielowymiarowe spojrzenie na siebie.

Test 16 osobowo?ci

Obejmuje pi?? szerokich aspektów osobowo?ci: umys?, energi?, natur?, taktyk? i to?samo?ci. Opiera si? na badaniu cech psychologicznych Carla Gustava Junga (np. ekstrawersja a introwersja) i te?cie Mayersa-Briggsa, dwóch popularnych teoriach osobowo?ciowych.

Pozwala m.in. oceni?, w jaki sposób si? komunikujesz i odnosisz do innych- zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Sprawdzi, co cenisz, do czego d??ysz oraz jak podejmujesz decyzje. Test jest dost?pny w 30 j?zykach.

6 najlepszych test?w osobowo?ciowych

Test DISC

Profil osobowo?ci DISC, wprowadzony przez Waltera Clarka w 1940 roku. Zosta? zaprojektowany do mierzenia dominacji, wp?ywu, wytrwa?o?ci i sumienno?ci, g?ównie do u?ytku organizacyjnego.

Mo?e by? wykorzystywany do przywództwa i rozwoju kadry kierowniczej, szkolenia z zarz?dzania, sprzeda?y, zarz?dzania konfliktem, budowania zespo?u, obs?ugi klienta, komunikacji i coachingu. 

Sk?ada si? z 28 pyta?. Uczestnik wybiera s?owo, które jest do nich najbardziej podobne i s?owo, które jest najmniej podobne dla ka?dego pytania. Ten test mo?e Ci? skierowa? na w?a?ciw? ?cie?k? kariery.

Inwentarz osobowo?ci Hexaco

Testuje sze?? cech. Ocenia osob? na podstawie przymiotników nale??cych do tych kategorii. S? to:

  • pokora: uczciwo??, szczero??, unikanie chciwo?ci,
  • emocjonalno??: odwaga, niepokój, sentymentalizm i zale?no??,
  • ekstrawersja: samoocena spo?eczna, ?mia?o??, ?ywotno??,
  • ugodowo??: gotowo?? do wybaczania, elastyczno??, ?agodno?? i cierpliwo??,
  • sumienno??: organizacja, perfekcjonizm, staranno?? i rozwaga,
  • otwarto?? na do?wiadczenie: uznanie, ciekawo?? i kreatywno??.

Krytycy twierdz?, ?e ten test jest niedok?adny, poniewa? nie uwzgl?dnia ró?nic kulturowych. Niemniej jednak stanowi dobre narz?dzie dla firm i ludzi.

Test Gallupa

To ocena behawioralna stosowana cz?sto przez pracodawców w celu zidentyfikowania wyj?tkowych, mocnych stron potencjalnego pracownika. Mocne strony okre?lone w te?cie Gallupa stanowi po??czenie umiej?tno?ci, wiedzy i talentów. Ich odpowiednie zastosowanie wyra?nie poprawia ?ycie osobiste i zawodowe. 

Osoba rozwi?zuj?ca test musi wybra? zdania, które najlepiej odzwierciedlaj? jego my?li lub uczucia. 

6 najlepszych test?w osobowo?ciowych

Test Myer-Briggs (MBTI)

Opracowany przez Katherine Briggs i jej córk? Isabel Myers, MBTI jest jednym z najpopularniejszych typów osobowo?ci. Zosta? oparty na pomys?ach psychoanalityka Carla Junga, który uwa?a?, ?e ludzie postrzegaj? ?wiat przez doznania, intuicj?, odczucia i my?lenie. Zasugerowa?, ?e tylko jedna z tych funkcji psychologicznych dominuje przez wi?kszo?? czasu. Wp?ywaj? równie? na to, czy jeste?my ekstrawertykami, czy introwertykami. Intuicja i doznania wspomagaj? percepcj?, a odczucia i my?lenie wspieraj? os?d. MBTI uwzgl?dnia ró?nice osobowo?ci.

Materia? powsta? razem z Gabinetyrozwoju.pl: psychoterapia w Krakowie

Zobacz wi?cej podobnych post?w