Koronawirus a m?zg
Zdrowie

Koronawirus a m?zg

Wirus SARS-CoV 2 nie dotyczy tylko i wy??cznie uk?adu oddechowego. Jego negatywny wp?yw dotyka wiele ró?nych organów, w tym tak?e i mózg. Jedna osoba na osiem, która przesz?a COVID-19 ma problemy natury psychiatrycznej czy te? neurologicznej. Tutaj brane s? wszystkie osoby, te co by?y hospitalizowane oraz te, które przesz?y chorob? w domu. Jakie zatem objawy zauwa?ono u tych osób?

COVID-19 a uk?ad nerwowy

Mimo, i? COVID-19 zaliczany jest do grupy chorób oddechowych to mo?e oddzia?ywa? tak?e na inne narz?dy. Jest to uwarunkowane receptorami, które maj? mo?liwo?? przy??czania si? koronawirusowi do komórek, co powoduje, ?e wyst?puj? w wielu tkankach. Spotykane by?y przypadki osób, które z powodu COVID-9 mia?y obrz?k i stan zapalny tkanek mózgu b?d? dosz?o do uszkodzenia mieliny, otoczki, chroni?cej neurony. Koronawirus przejawia si? równie? stanami l?kowymi, depresj?, bezsenno?ci?, majaczeniem, dezorientacj?, zapominaniem, niezdolno?ci? do skupienia si?, problemami z komunikacj?, które okre?lane s? jako mg?a mózgowa. Wyst?powa? mog? równie? niestandardowe odczucia skórne, które pojawiaj? si? bez uzasadnionej przyczyny.

Koronawirus a m?zg

Problemy psychiatryczne oraz neurologiczne

W badaniach ameryka?skich naukowców odkryto, ?e u jednej osoby na osiem przypadków osób po zaka?eniu SARS-CoV 2 po raz pierwszy w ich dotychczasowym ?yciu postawiono diagnoz? zwi?zan? z chorob? psychiatryczn? czy neurologiczn?. Cz??ciej problemy te pojawia?y si? u osób hospitalizowanych. Najcz??ciej rozpoznawano u nich demencj?, zaburzenia psychotyczne zwi?zane z postrzeganiem rzeczywisto?ci czy krwotok wewn?trzczaszkowy. Pojawia?y si? równie? halucynacje, problemy z koordynacj? czy zaniki pami?ci. 1 na 9 chorych cierpia?o na depresj? b?d? udar tzw. covidowy.

Czas utrzymywania si? objawów

Naukowcy nie s? w stanie okre?li? jak d?ugo wy?ej wspomniane objawy mog? si? utrzymywa? u ozdrowie?ców. Niektórzy si? objawiaj? tego, ?e mog? pozosta? ju? z nimi na zawsze. Stwierdzono, ?e mg?a mózgowa mo?e utrzymywa? si? przez kilka miesi?cy.

Zobacz wi?cej podobnych post?w