Studia psychologiczne
Nauka i edukacja

Studia psychologiczne

Osoby, które stoj? u progu wyboru kierunku dalszej ?cie?ki edukacyjnej cz?sto bior? pod uwag? kierunek psychologiczny. Szczególnie -studia psychologia - dotycz? osób, które lubi? wspiera? innych nie tylko w rozwoju osobistym, ale te? zawodowym. Coraz cz??ciej psychologia zajmuje istotne miejsce w biznesie, bez znajomo?ci ró?nych mechanizmów, panuj?cych w?ród klientów, pracowników czy ca?ych korporacji trudno zdoby? jakiekolwiek sukcesy. Coraz cz??ciej uczelnie k?ad? nacisk na praktyczny aspekt nauczania tego kierunku. Do takiej niew?tpliwie nale?y Wy?sza Szko?a Europejska w Krakowie, w której zapisy zaczynaj? si? ju? w kwietniu.

Studia psychologia – dlaczego warto?

Warto wspomnie?, ?e studia psychologia coraz cz??ciej opieraj? si? na praktycznym zastosowaniu, dzi?ki czerpaniu z do?wiadczenia wybitnych dydaktyków i praktyków, którzy przekazuj? wiedz?, umiej?tno?ci i konieczne kwalifikacje niezb?dne do funkcjonowania we wspó?czesnym rynku pracy. Coraz cz??ciej plany studiów wzbogacane s? o przedmioty, które uposa?aj? o wiedz? interdyscyplinarn?, która umo?liwia nie tylko prac? z lud?mi, ale i zarz?dzanie firm?, analiz? danych i dokonywanie promocji czy rozwoju danego przedsi?biorstwa. Studiowanie psychologii w dzisiejszych czasach nabiera nieco nowoczesnego kierunku.

Studia psychologiczne

Zalety psychologii

Jak ju? wspomniano psychologia coraz cz??ciej d??y do interdyscyplinarno?ci, ??cz?c si? z naukami spo?ecznymi, ekonomicznymi czy medycznymi. Wspó?czesna psychologia skoncentrowana jest na wiedzy praktycznej, która wzbudza zainteresowanie w?ród przysz?ych pracodawców. Cz?sto zaj?cia prowadzone s? przez praktyków, co jest ogromn? zalet? dla studentów, gdy? mog? uczy? si? na ich realnym do?wiadczeniu, a nie na wyobra?eniach. Nauczanie psychologii coraz cz??ciej oparte jest o aktywne metody nauczania, które sprawiaj?, ?e studenci szybciej si? ucz? i maj? z tym pozytywne skojarzenia. W planie nauczania znajduje si? osobny obszar dla psychologii pozytywnej, porozumiewania si?, twórczo?ci i stresu. Wyst?puj? ró?ne szkolenia z coachingu czy mentoringu oraz mo?liwo?ci uzyskania kompetencji w zakresie pozyskiwania informacji, ich selekcjonowania, analizy i prawid?owego wnioskowania, efektywnej komunikacji interpersonalnej, wspó?pracy w zespole, asertywno?ci, komunikacji bez przemocy, twórczego my?lenia oraz kreatywnych technik rozwi?zywania problemów. Ogromne wa?ne dla studentów s? praktyki studenckie, które odbywaj? si? w ró?nych organizacjach specjalizuj?cych si? wsparciem i rozwojem cz?owieka, instytucjach spo?ecznych rynku pracy czy innych organizacjach pozarz?dowych i firmach biznesowych.

Gdzie mo?na pracowa? po uko?czeniu psychologii?

Bardzo wa?nym pytaniem jakie zadaj? sobie m?odzi maturzy?ci jest to, gdzie mo?na pracowa? po uko?czeniu studiów psychologicznych. Do takich miejsc mo?na zaliczy? instytucje samorz?dowe (szpitale, szko?y, przedszkola, poradnie psychologiczne, domy pomocy spo?ecznej, domy seniora, domy dziecka, o?rodki interwencji kryzysowej etc.); urz?dy pracy i biura karier; firmy, fundacje i stowarzyszenia oferuj?ce psychologiczn? pomoc i ustawiczny rozwój; centra psychoterapii i rozwoju; dzia?y HR, dzia?y rekrutacji, dzia?y szkole? i rozwoju du?ych firm; firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe oraz przedsi?biorstwa (produkcyjne, handlowe, us?ugowe) w dzia?ach, gdzie mened?erowie zajmuj? si? zarz?dzaniem lud?mi.

 

 

 

Zobacz wi?cej podobnych post?w