Ma?o znane wyrazy na liter? ?b?. Sprawd?, czy znasz je wszystkie!
Nauka i edukacja

Ma?o znane wyrazy na liter? ?b?. Sprawd?, czy znasz je wszystkie!

W j?zyku polskim a? roi si? od skomplikowanych s?ów, o nieznanych przeci?tnej osobie znaczeniach. Zaczynaj? si? one w?a?ciwie na ka?d? liter? alfabetu i mog? przysporzy? trudno?ci nawet wykszta?conym, oczytanym osobom. Zapoznanie si? z nimi to ?wietna okazja, aby poszerzy? swój zasób s?ownictwa oraz dowiedzie? si? nowych, ciekawych rzeczy o otaczaj?cym nas ?wiecie. Jakie wyrazy na b zaliczaj? si? do grupy tych najmniej znanych? Wybrane z nich prezentujemy poni?ej!

Wyrazy na b, które warto zna? – balwierz, barach?o i butafora

Jednym ze s?abiej znanych i raczej nie u?ywanych w mowie potocznej s?ów na liter? b jest balwierz. Jest to nazwa zawodu, który by? wykonywany w dawnych czasach. Balwierz zajmowa? si? zawodowo takimi czynno?ciami, jak chocia?by strzy?enie, golenie, k?panie, czyli mówi?c ogólnie, zabiegami z zakresu m?skiej higieny osobistej. Do balwierza udawano si? jednak tak?e w celu… wyrwania z?ba, nastawienia ko?ci po z?amaniu oraz wykonania ma?o skomplikowanych operacji.

Barach?o to z kolei s?owo na liter? b, które przyw?drowa?o do j?zyka polskiego z j?zyka rosyjskiego. Co ciekawe, s?owo to jest nadal u?ywane w mowie potocznej zw?aszcza na wschodzie naszego kraju. Barach?o oznacza rzecz bezu?yteczn?, s?abej jako?ci. Jest to wyra?enie o do?? pogardliwym charakterze, po które najcz??ciej si?ga si?, kiedy chcemy wyrazi? swoj? dezaprobat? w stosunku do danej rzeczy. Okre?lenie barach?o mo?e odnosi? si? zarówno do przedmiotów, jak i do osób, wobec których ?ywimy pogard?.

Ma?o znane wyrazy na b to tak?e butafora. S?owo to odnosi si? do rekwizytów najcz??ciej wykorzystywanych podczas przedstawie? teatralnych. S?owo to wzi??o si? od nazwy butafor, która oznacza analogicznie rzemie?lnika specjalizuj?cego si? w?a?nie w wytwarzaniu elementów wykorzystywanych przez aktorów na scenie.

Ma?o znane wyrazy na liter? ?b?. Sprawd?, czy znasz je wszystkie!

Rzadkie wyrazy na b – ba?asyk, benefaktor i b?bnica

Do ciekawych wyrazów rozpoczynaj?cych si? na liter? b nale?y tak?e ba?asyk. Jest to pieszczotliwe okre?lenie na psotliwe, sk?onne do wyg?upów dziecko. Bardzo ciekawe jest pochodzenie tego wyrazu, który wzi?? si? od dawnego tatarskiego bicza bojowego zako?czonego kolczast?, wykonan? z metalu kulk?. S?owo ba?asyk by?o dawniej u?ywane tak?e do nazwania ?ladu po uderzeniu batem. Dzi? najcz??ciej korzysta si? natomiast z jego pierwszego znaczenia, którego synonimami mog? by? po prostu nicpo? i psotnik.

Benefaktor to z kolei dobroczy?ca. Dawniej na miano benefaktorów zas?ugiwali sobie bogaci, wysoko sytuowani ludzie, którzy z w?asnych ?rodków ufundowali jak?? instytucj? lub budynek np. ko?ció?, bibliotek?, muzeum itp. S?owo to wywodzi si? bezpo?rednio z j?zyka ?aci?skiego i w dos?ownym t?umaczeniu oznacza po prostu osob?, która „dobrze czyni, robi”.

Rzadkie wyrazy na b to tak?e b?bnica. Jest to inne okre?lenie odnosz?ce si? do wzd?cia. B?bnica zazwyczaj pojawia si? po zbyt obfitym posi?ku i towarzyszy jej ból brzucha. Z medycznego punktu widzenia jest to powi?kszenie obwodu brzucha, które utrzymuje si? przez d?u?szy czas i towarzysz? mu inne, nieprzyjemne objawy. B?bnica jest jednym z najcz??ciej wyst?puj?cych objawów ze strony uk?adu pokarmowego.

Zobacz wi?cej podobnych post?w