Wycieczka rowerowa z Krakowa do Ojcowa
Rozrywka

Wycieczka rowerowa z Krakowa do Ojcowa

Kraków to miasto, które naprawd? warto odwiedzi?, poniewa? znajduje si? tu wiele ?wiatowej klasy zabytków oraz bardzo du?o ró?nego rodzaju atrakcji i miejsc, które po prostu trzeba zobaczy?. Je?eli zamierzamy zosta? w Krakowie nieco d?u?ej to dobrym pomys?em mo?e okaza? si? tak?e zwiedzenie pobliskiej okolicy. Nieopodal Krakowa znajduj? si?, bowiem godne obejrzenia tereny.  Mo?emy do nich dotrze? samochodem, autobusem, b?d?, je?eli jeste?my fanami aktywnego sp?dzania wolnego czasu wówczas mo?emy zdecydowa? si? np. wycieczk? rowerow?.

Wycieczka rowerowa z Krakowa do Ojcowa.

                Wycieczka rowerowa z Krakowa do Ojcowa to doskona?y sposób na sp?dzenie wolnego dnia. Do miejsca docelowego mo?emy dotrze? na wiele sposobów.  Najpopularniejsz? drog? jest zw?aszcza ta prowadz?ca przez tras? olkusk?, czyli drog? nr 94 Kraków- Olkusz. Tury?ci cz?sto decyduj? si? tak?e na wycieczk? tak zwanym czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd. Pierwsza trasa to odleg?o?? oko?o 27 km, druga- 24 km. W pierwszym przypadku jedziemy asfaltowym poboczem. Druga trasa to natomiast propozycja dla osób, które lubi? urozmaicone widoki oraz wolniejsz? jazd?.

Wycieczka rowerowa z Krakowa do Ojcowa

Miejsce docelowe- Ojców.

                Ojców to niewielka miejscowo?? po?o?ona w powiecie krakowskim, na dnie Doliny Pr?dnika. Wie? ta znajduje si? w centrum najmniejszego pod wzgl?dem powierzchni Parku Narodowego w Polsce. Idealnym ?rodkiem transportu do poruszania si? po Ojcowie jest rower. Wybieraj?c si? na wycieczk? po udost?pnionych szlakach rowerowych mo?emy zobaczy? najciekawsze atrakcje Doliny Pr?dnika. Ojcowski Park Narodowy to teren pe?en przyrodniczych atrakcji. Tury?ci mog? podziwia? tu wapienne ska?y, z których s?ynie okolica. Do znanych atrakcji, które mo?emy zwiedzi? w ten sposób nalez? mi?dzy innymi: Brama Krakowska i ?róde?ko mi?o?ci, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z II po?owy XIV wieku, Kaplica na Wodzie. Ojców to naprawd? pi?kne miejsce warte odwiedzenia, a wybieraj?c si? tu na rowerze zyskujemy podwójnie, poniewa? podziwiamy malownicze widoki i aktywnie sp?dzamy czas.

Zobacz wi?cej podobnych post?w