5 atrakcji turystycznych w Bieszczadach
Rozrywka

5 atrakcji turystycznych w Bieszczadach

To pasmo górskie w po?udniowo-wschodniej Polsce. Jako jedno z ostatnich europejskich niezurbanizowanych obszarów górskich poro?ni?tych naturalnych lasami, Bieszczady zawsze przyci?ga?y osoby szukaj?ce wolno?ci, twardych m??czyzn i samotników. 

Sanok

To urocze, klimatyczne miasto w po?udniowo-wschodniej Polsce. Liczy 38 tysi?cy mieszka?ców. Znajduje si? nad rzek? San, oko?o 52 km na po?udnie od Przemy?la. Historia Sanoka si?ga prawie 1000 lat, kiedy by?o cz??ci? ?redniowiecznego szlaku handlowego. Do popularnych atrakcji mo?emy zaliczy? Muzeum Budownictwa Ludowego, Zamek i Stare Miasto. W regionie znajduje si? równie? 70-kilometrowy szlak dla pieszych i rowerzystów. 

Od dawna przyci?ga turystów blisko?ci? Bieszczad i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jest g?ównym o?rodkiem kulturalnym, przemys?owym i transportowym regionu. Przyci?ga turystów, którzy lubi? wspinaczk? górsk?. Do Sanoka przyje?d?aj? te? ch?tnie historycy, by zobaczy? najwi?ksz? i najcenniejsz? w Polsce kolekcj? ikon religijnych. Miasto stanowi naturaln? bram? Bieszczad.

5 atrakcji turystycznych w Bieszczadach

Wetlina

Ta niewielka wioska jest idealnym miejscem dla aktywnych turystów. Znajduje si? nad potokiem Wetlina. Przyci?ga mi?o?ników górskich w?drówek i sportów zimowych. To równie? ?wietna baza wypadowa na Ukrain? i S?owacj?.

Przez wie? przebiega wiele szlaków turystycznych o ró?nym stopniu trudno?ci. Ponadto wokó? Wetliny wytyczonych jest oko?o 20 km tras narciarskich. 

Ustrzyki Dolne

To popularny kurort w Bieszczadach. Panuje tu wyj?tkowy mikroklimat. Mo?na cieszy? si? czystym, górskim powietrzem. W regionie znajduje si? wiele wyci?gów narciarskich. Ustrzyki Dolne przyci?gaj? zarówno mi?o?ników narciarstwa, jak i pieszej turystyki. Wytyczonych jest pi?? szlaków pieszych.

Cz?sto nazywane s? zimow? stolic? Podkarpacia. G?ówn? atrakcj? jest Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Oprócz tego mo?na zobaczy?:

  • neogotycki ko?ció? pod wezwaniem Naj?wi?tszej Maryi Panny Królowej Polski z pocz?tku XX wieku,
  • murowana cerkiew greckokatolicka z 1874 roku,
  • budynek dawnej synagogi z 1870 roku,
  • stary cmentarz ?ydowski z XVIII wieku.

Jezioro Soli?skie

Je?li nie lubisz si? wspina?, solina na pewno Ci si? spodoba. To jedna z najs?ynniejszych miejscowo?ci wypoczynkowych, podobnie jak Pola?czyk. Je?eli szukasz spokojniejszego miejsca, zwró? uwag? na Myczkowce. 

Oprócz wypoczynku nad wod? i k?pieli  zalew oferuje rejsy wycieczkowe. To równie? ?wietne miejsce dla mi?o?ników ?eglarstwa i sportów wodnych. Najwi?ksz? atrakcj? jest zapora, z której rozpo?ciera si? wspania?y widok na zalew. 

Jezioro Soli?skie to zbiornik o d?ugo?ci 27 m i g??boko?ci 60 cm. Powsta?o w 1968 roku. Jest najwi?kszym sztucznym jeziorem w Polsce oraz najwa?niejszym o?rodkiem sportów wodnych i rekreacji w Bieszczadach.

5 atrakcji turystycznych w Bieszczadach

Ko?ció? Nawiedzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Lesku

To najstarszy ko?ció? w Bieszczadach. Znajduje si? na pó?nocny zachód od centrum miasta. Zosta? zbudowany w 1539 roku. Wci?? mo?na zobaczy? wiele gotyckich elementów, w tym wschodni portal. Wolnostoj?ca barokowa dzwonnica zosta?a dodana w po?owie XVIII wieku.

Zobacz wi?cej podobnych post?w