Inauguracyjne wydarzenia online w Play Krak?w
Rozrywka

Inauguracyjne wydarzenia online w Play Krak?w

Platforma Play Kraków istnieje od wrze?nia 2020 roku, a grono jej u?ytkownik sukcesywnie ro?nie z dnia na dzie?. Publikuje si? na niej wiele materia?ów – edukacyjnych i kulturalnych, z czego te pierwsze s? udost?pniane za darmo. Za wszelkiego rodzaju spektakle, projekcje filmowe, koncerty, czy musicale ponosi si? op?at?, lecz nie jest ona wygórowana. Na stronie g?ównej znajduje si? pe?en rozk?ad planowanych wydarze? kulturalnych.

Inauguracyjne wydarzenia online w Play Krak?w

Jak sta? si? u?ytkownikiem Play Kraków?

Nie istniej? ?adne ograniczenia, je?li chodzi o mo?liwo?ci rejestracji na platformie, mo?e dokona? tego ka?dy, kto chce przetestowa? mo?liwo?ci jakie daje. Warto podkre?li?, ?e wydarzenia online w Play Kraków s? naprawd? godne uwagi, gdy? pozwalaj? na zaj?cie my?li czym? innym, ni? trwaj?ca od ponad roku pandemia. Platforma wystartowa?a z najwy?szego pu?apu, poniewa? na samym pocz?tku w ramach Festiwalu Mastercard OFF CAMERA udost?pniono pi?? wybranych z góry filmów. Trudno wyobrazi? sobie lepsz? form? inauguracji, poniewa? przez dwa tygodnie ka?dy u?ytkownik móg? je obejrze?. Na uwag? z ca?? pewno?ci? zas?ugiwa? program „Co mo?e przynie?? nowy dzie?”. To do?? symboliczne, poniewa? od d?u?szego ju? czasu nikt nie mo?e mie? pewno?ci co do jutra. W tak trudnych czasach przysz?o nam wszystkim funkcjonowa?. W ramach cyklu udost?pniono film „N?dznicy”, które nosi miano jednej z najlepszych produkcji europejskiej w 2020 roku. Tym bardziej uzasadniony jest fakt, ?e projekcja zosta?a nominowana do Oscara, w kategorii najlepszego filmu nieangloj?zycznego. Jest to dzie?o nawi?zuj?ce do dobrze znanej powie?ci o tym samym tytule, jednak fabu?a toczy si? we wspó?czesnych czasach. Jest to rodzaj kina spo?ecznego, które u?wiadamia w pewnym sensie, ?e cz?sto zwyk?y, ma?y, niewinny ?art mo?e by? punktem zapalnym do rewolucji w ?yciu wielu osób.

Wydarzenia online w Play Kraków

Je?li chodzi o inne wydarzenia online w Play Krak?w w postaci pierwszego, inauguracyjnego przegl?du filmowego uwag? zwróci? tytu? „Moja ma?a Zoe”. Twórc? jest Julie Delpy, która ponadto odgrywa potrójn? rol? w projekcji. Wciela si? w g?ówn? posta?, odpowiada równie? za powstanie scenariusza oraz re?yserowanie. Film stanowi przejmuj?ce dzie?o, w którym w sposób dobitny opisuje si? jak silna jest matczyna mi?o?? – z ca?? pewno?ci? zdolna do wszystkiego. Nieco inny wyd?wi?k ma film „Korpoludki”, w którym mo?na pozna? ca?e spektrum stereotypów na temat osób pracuj?cych w korporacjach. Zastosowanie w fabule czarnego humoru sprawia, ?e jest to pewnego rodzaju wy?miewanie zasad panuj?cych w najwi?kszych firmach. Kolejn?, czwart? propozycj? filmow? w ramach Festiwalu by? tytu? „K?amstewka”, lekka, przepe?niona wywa?onym humorem opowie?? komediowa o pewnej rodzinie, która t?umnie odwiedza chor? nestork? rodu. Ostatnim filmem „Co przyniesie jutro” zako?czy?a si? pierwsza pula dost?pnych propozycji dla widzów Play Kraków. Na ogl?danie filmu warto zaopatrzy? si? chusteczki, poniewa? emocje i wzruszenia s? niemal gwarantowane. Tego rodzaju wydarzenia online w Play Kraków zdobywaj? ca?y czas du?? popularno?? i pozwalaj? na kontakt z kultur?.

Zobacz wi?cej podobnych post?w