Co robi? w Krakowie za darmo, czyli darmowe atrakcje Krakowa.
Rozrywka

Co robi? w Krakowie za darmo, czyli darmowe atrakcje Krakowa.

Kraków to miasto, które z ca?a pewno?ci? warto odwiedzi?. To w?a?nie tu znajduj? si? ?wiatowej klasy zabytki. Ale czy w Krakowie mo?na mi?o sp?dzi? czas za darmo? Jakie darmowe atrakcje oferuje nam stolica Ma?opolski?

Jak sp?dza? czas w Krakowie, gdy nie chcemy wydawa? pieni?dzy na bilety wst?pu?

Je?eli po raz kolejny odwiedzamy Kraków lub sp?dzamy tu d?u?szy urlop i widzieli?my ju? wszystkie najbardziej popularne zabytki tego pi?knego miasta mo?emy zdecydowa? si? na skorzystanie z darmowych atrakcji, jakie oferuje nam Kraków. Zaliczamy do nich miedzy innymi: ogl?danie rze?b w Parku Jordana, spacer lub wycieczk? rowerow? w Lesie W?oskim, karmienie ptaków na Bulwarach Wi?lanych, zobaczenie o?tarzu Wita Stworza, zwiedzanie ko?cio?ów i kaplic czy te? Parku Krakowskiego. Dla dzieci du?? atrakcj? mo?e okaza? si? natomiast zej?cie po t?czowych schodach umiejscowionych na ul. Tatrza?skiej krakowskiego Podgórza.

Co robi? w Krakowie za darmo, czyli darmowe atrakcje Krakowa.

Co jeszcze mo?na robi? za darmo w Krakowie?

Je?eli chcemy mi?o sp?dzi? czas w Krakowie, nie naruszaj?c przy tym naszego domowego bud?etu mo?emy uda? si? tak?e na odpoczynek na s?ynne krakowskie B?onia. Jest to idealne miejsce na piknik czy tez jogging. Podczas ?adnej pogody mo?emy poopala? si? na Bulwarze Czerwi?skim. Bulwar ten zlokalizowany jest, bowiem w bardzo malowniczym miejscu nad zakolem Wis?y pod Wzgórzem Wawelskim. Jest to niezwykle popularne miejsce w?ród turystów. Wieczorem natomiast warto wybra? si? na krakowski symbol mi?o?ci, czyli K?adk? Bernatka, która noc? dzi?ki bardzo ?adnemu o?wietleniu prezentuje si? naprawd? wyj?tkowo. Je?eli cenimy sobie nowoczesn? sztuk? pami?tajmy o tym, ?e w najró?niejszych cz??ciach Krakowa, szczególnie na Kazimierzu i Podgórzu mo?emy ogl?da? ciekaw? sztuk? uliczn? tworzon? przez wspó?czesnych artystów. Za? do zimowych darmowych atrakcji Krakowa mo?na z ca?? pewno?ci? zaliczy? podziwianie pi?knych krakowskich szopek. Ponadto raz w roku w ?wi?ta mo?emy tak?e zupe?nie za darmo zobaczy? ?ywa szopk? z udzia?em najró?niejszych zwierz?t, tak zwan? szopk? Franciszkanów.

Zobacz wi?cej podobnych post?w