Gdzie szuka? informacji o bankomatach w Krakowie?
Krak?w

Gdzie szuka? informacji o bankomatach w Krakowie?

B?d?c w Krakowie przejazdem lub b?d?c ?wie?ym mieszka?cem do ko?ca nieznaj?cym jeszcze okolicy cz?sto pojawia si? my?l dotycz?ca tego, gdzie znajduje si? najbli?szy bankomat w dzielnicy czy nawet ulicy, w której aktualnie przebywamy. Wiarygodnym ?ród?em wiedzy na temat lokalizacji bankomatów dost?pne s? informacje na stronach poszczególnych banków. Przyk?adowo bank PKO BP na swojej stronie ma wyszczególnione, w których miejscach w Krakowie znajduj? si? firmowe bankomaty. Gdy firma bankomatu nie ma dla nas znaczenia wystarczy wpisa? najbli?szy bankomat, udost?pniaj?c sw? lokalizacj? wówczas wyskocz? miejsca, do których najbli?ej nam b?dzie do danego punktu. Innym, mo?na powiedzie? najprostszym rozwi?zaniem s? aplikacje, które zosta?y stworzone do wyszukiwania bankomatów.

Wiedza, gdzie jest najbli?szy bankomat ulokowana na stronie bankowej

Cz?sto osoby, posiadaj?ce rachunek bankowy w okre?lonym banku wybieraj? opcj? korzystania tylko i wy??cznie z bankomatów banku, w którym jest si? klientem. W takiej sytuacji informacji dotycz?cej dok?adnej lokalizacji bankomatów danego banku nale?y czerpa? z oficjalnej strony banku. Wystarczy wybra? miasto, w którym uka?? si? miejsca ,w których umiejscowiony jest ich najbli?szy bankomat. Takie rozwi?zanie chroni przed pobieraniem prowizji, wynikaj?cej z op?aty za korzystanie z bankomatu innego banku, ani?eli swojego.

Informacje zawarte w wyszukiwarce

Innym sposobem pozyskiwania informacji na temat lokalizacji bankomatów jest wyszukiwarka. Jest to opcja dedykowana osobom, dla których firma bankomatu nie ma znaczenia, poniewa? bezp?atnie mog? korzysta? ze wszystkich bankomatów. Wystarczy udost?pni? w?asn? lokalizacj?, a nast?pnie wpisa? w wyszukiwark? najbli?szy bankomat i wy?wietla si? gdzie jest umiejscowiony oraz jak najlepiej do niego dotrze?, jak? tras?.

Gdzie szuka? informacji o bankomatach w Krakowie?

Aplikacje i wyszukiwarki, zajmuj?ce si? wyszukiwaniem bankomatów

Jest to bardzo dobry pomys? dla osób, które po raz pierwszy przyjecha?y do Krakowa i nie s? jeszcze dok?adnie zaznajomione z tym miastem. Posiadanie takiej aplikacji znacznie u?atwi sytuacj?, w której b?dziemy potrzebowali gotówki z bankomatu. Wystarczy tylko pobra? tak? aplikacj? na telefon, a nast?pnie wyszuka?, gdzie po?o?ony jest najbli?ej znajduj?cy si? bankomat.

Przyk?adem takiej aplikacji jest BankomatyPL, która umo?liwia dost?p do najbardziej ?wie?ej bazy bankomatów, dzi?ki niej mo?na dotrze? do kilkunastu tysi?cy takich punktów. Wyszukiwanie polega na wpisaniu nazwy banku, miasta lub okre?leniu punktu na mapie, w którym aktualnie si? przebywa, a nast?pnie nast?puje wyszukanie najbli?ej znajduj?cego si? bankomatu oraz podanie informacji dotycz?cej miejsca i godzin, w których mo?na z niego korzysta?.

Innym rozwi?zaniem jest skorzystanie z wyszukiwarki bankomatów. To takiej nale?y wyszukiwarka ibankomaty.pl, która wyszukuje bankomaty ulokowane w ca?ej Polsce, te bardziej znane oraz te mniej popularne. To bardzo przyjemna w obs?udze platforma, która podaje gdzie znajduj? si? najbli?ej po?o?one bankomaty w stosunku do lokalizacji u?ytkownika.

 

 

Zobacz wi?cej podobnych post?w