Jak prawid?owo je?? owoce morza?
Krak?w

Jak prawid?owo je?? owoce morza?

Kilkana?cie lat temu egzotyczne ryby i owoce morza stanowi?y raczej kulinarn? ciekawostk? i by?y sporadycznie konsumowane przez spo?ecze?stwo. Dzi? krewetki czy homary nie budz? ju? takich emocji – rodacy ch?tnie zajadaj? si? nimi w wykwintnych restauracjach czy w zaciszu w?asnego domu. Spor? grup? tworz? niestety osoby, którym konsumpcja owoców morza przysparza trudno?ci. Jak prawid?owo je?? frutti di mare?

Walory zdrowotne

Wielu osobom wci?? z trudem przychodzi degustacja owoców morza. Tymczasem wykazuj? one liczne walory zdrowotne, które wspomagaj? prac? wielu organów. Owoce morza s? cennym ?ród?em nienasyconych kwasów t?uszczowych. Jako ciekawostk? warto doda?, ?e ludzki organizm nie jest w stanie samodzielnie ich wyprodukowa?, dlatego tak wa?ne jest dostarczanie ich wraz z po?ywieniem.

Kwasy t?uszczowe powinny obfitowa? przede wszystkim w diecie kobiet w ci??y. Ponadto wspomagaj? prac? uk?adu sercowo-naczyniowego i usprawniaj? prac? mózgu. Owoce morza zawieraj? jod, selen, witaminy z grupy B, cynk, ?elazo oraz magnez. Podobnie jak ryby, s? lekkostrawne z uwagi na nisk? kaloryczno??.

Krewetki

To najbardziej popularny produkt, który mo?na napotka? w menu wi?kszo?ci restauracji. Sposób jedzenia krewetek zale?y od sposobu podania. Je?li s?u?? jako przystawka, mo?na zje?? je palcami, natomiast gdy stanowi? sk?adnik dania g?ównego – koniecznie no?em i widelcem.

Spo?ywaj?c krewetki d?o?mi, nale?y chwyci? je za g?ow? oraz tu?ów, przekr?caj?c w przeciwnych kierunkach. Pancerz ulegnie rozerwaniu, umo?liwiaj?c wyj?cie mi?sa. Jelito przypomina wygl?dem czarn? nitk? – najlepiej oddzieli? j? od mi?sa za pomoc? sztu?ców.

Homar

Spo?ywanie homara mo?e wi?za? si? z ryzykiem ubrudzenia odzie?y, dlatego w restauracjach zazwyczaj serwuje si? go wraz z du?ych rozmiarów serwet?, któr? nale?y za?o?y?, by uchroni? ubranie przed zachlapaniem. Jedzenie homara zaczyna si? od u?amania szczypców za pomoc? kleszczy, które przyniós? kelner. Mi?so znajduje si? w szczypcach i nale?y je wydoby? d?ugim widelcem. Homara zazwyczaj podaje si? przekrojonego wzd?u? – u?atwia to wydobywanie mi?sa z korpusu.

Jak prawid?owo je?? owoce morza?

Ma??e

Pod t? nazw? kryje si? ponad 8 tysi?cy gatunków mi?czaków. Spo?ywanie ma??y jest proste i mo?na je wykona? na dwa sposoby. Pierwszy ze sposobów zak?ada rozszerzenie skorupy i wyssanie jej zawarto?ci, trzymaj?c owoc w d?oni. Taki wariant dost?pny jest na spotkaniach w?ród znajomych lub przyj?ciach o nieformalnym charakterze. Z kolei na eleganckim wydarzeniu ma??e nale?y spo?ywa?, wyd?ubuj?c zawarto?? skorupy widelcem. Mi?so mo?na umoczy? w sosie, a nast?pnie zje?? na jeden k?s. Skorup? nale?y od?o?y? na specjalnie przeznaczony do tego talerz.

Spo?ywanie owoców morza przynosi wiele korzy?ci zdrowotnych. Zaleca si?, by – podobnie jak ryby – jak najcz??ciej go?ci?y na talerzu osób dbaj?cych o lini?. Niestety dost?pno?? ?wie?ych produktów nadal nale?y do rzadko?ci, dlatego warto korzysta? z okazji i zamawia? to danie b?d?c w dobrej restauracji.

Partnerem materia?u jest Fish House Seafood - owoce morza Krak?w.

Zobacz wi?cej podobnych post?w