Jak zabezpieczy? swoje mieszkanie przed smogiem w Krakowie?
Krak?w

Jak zabezpieczy? swoje mieszkanie przed smogiem w Krakowie?

Kraków to oprócz bogatej historii du?a ilo?? smogu i zanieczyszcze?. W mie?cie tym jest to na tyle powa?ny problem, i? jego mieszka?cy musz? zmaga? si? ze smogiem na co dzie? — nawet we w?asnych mieszkaniach. Istnieje jednak kilka sposobów, aby ograniczy? wdzieranie si? zanieczyszcze? do naszego domu oraz podnie?? jako?? powietrza, które si? w nim znajduje. O sposobach skutecznej ochrony mieszkania w Krakowie przed smogiem poni?ej.

Jak zabezpieczy? swoje mieszkanie przed smogiem w Krakowie?

 

Szczelne okna

Podstaw? ochrony naszego mieszkania od smogu w Krakowie s? szczelne okna. Te powinny by? nowoczesnego typu oraz w pe?ni sprawne. Je?li mamy w?tpliwo?ci czy okna s? rzeczywi?cie szczelne, warto poprosi? o przegl?d okien serwis. Je?li nie posiadamy takich okien, zdecydowanie w pierwszej kolejno?ci warto rozwa?y? zakup nowych, jako inwestycj? w czyste domowe powietrze. Bez szczelnych okien kolejne sposoby walki ze smogiem nie maj? zbyt du?ego sensu. Wiele osób nie wie równie?, ?e nowoczesne okna przewa?nie maj? tryb zimowy. Jest on prosty do aktywowania i polega na przekr?ceniu w odpowiedni sposób - o 90 stopni ?ruby — zatrzasku przy klamce. Powoduje to, ?e okna dociskaj? si? do ramy po zamkni?ciu z wi?ksz? si?? i s? szczelniejsze.

 

Oczyszczacz powietrza

Kolejnym bardzo skutecznym sposobem na podniesienie jako?ci powietrza w naszym Krakowskim mieszkaniu jest zastosowanie oczyszczaczy powietrza. Na rynku znajdziemy wiele takich urz?dze?. S? one ró?nych marek, maj? zastosowanie w mieszkaniach o ró?nej powierzchni maksymalnej oraz posiadaj? filtry np. redukuj?ce du?e cz?stki sta?e jak kurz czy mikroskopijne zanieczyszczenia. Z pewno?ci? efektywny oczyszcza? podniesie jako?? powietrza w naszym domu.

 

Ro?liny w domu

Bardzo dobrym sposobem na dbanie o czyste powietrze naszym mieszkaniu jest umieszczenie tam kilku ro?lin. Niektóre z nich maj? zdolno?? filtrowania powietrza, wp?ywaj? pozytywnie na redukcj? pola elektromagnetycznego oraz wytwarzaj? tlen. Do najbardziej przydatnych ro?lin w domu nale?? m.in. papro?, epipremnum z?ociste czy skrzyd?okwiat. Sposób ten jest te? jednym z najbardziej niedocenianych i bagatelizowanych przez wiele osób, a pomijanie ro?lin jest niezwykle krzywdz?ce dla samych ro?lin, które s? silnym sprzymierze?cem walce z powietrzem niskiej jako?ci.

Zobacz wi?cej podobnych post?w