Krak?w i jego smaki
Krak?w

Krak?w i jego smaki

Kraków, jako miasto zlokalizowane na drodze szlaków gospodarczych ju? od samego pocz?tku istnienia by? kulturowo zró?nicowany. W zwi?zku z tym nie mog?o zabrakn?? równie? nowinek gastronomicznych. Dzi?ki swojemu po?o?eniu Kraków by? pe?en zapachów nowych i cz?sto bardzo egzotycznych. Restauracje krakowskie pod??aj?c za turystami odwiedzaj?cymi miasto, zaspokajaj? ich potrzeby pod tym wzgl?dem, prze?cigaj?c si? w serwowanych nowo?ciach.

 

Ró?norodno??-znak rozpoznawczy Krakowa

 

Kraków pod wzgl?dem kuchni jest na tyle ró?norodny, ?e ka?dy znajdzie tutaj cos dla siebie. Krakowscy restauratorzy prze?cigaj? si? w pomys?ach jak przyci?gn?? turyst? w swoje k?ty. Miasto pod wzgl?dem gastronomicznym ma wiele do zaoferowania. Znajdziemy tutaj zarówno ekskluzywne restauracje na wyj?tkowe rodzinne spotkania, ale przede wszystkim niezliczon? ilo?? ma?ych barów mlecznych, w których dostaniemy przys?owiowego schabowego z ziemniakami. Na krakowskim Kazimierzu zdecydowanie króluj? smaki ?ydowskie. Zlokalizowane s? tam najpopularniejsze ?ydowskie restauracje i ma?e knajpy. Pami?tajmy jednak, ?e Kraków jest te? miejscem, gdzie wielu aktualnych restauratorów jeszcze do niedawna swój kunszt kucharski ukrywali w domowych kuchniach. Kraków jest pe?en zapale?ców, którzy z ca?? ?wiadomo?ci? i pe?nym tego s?owa znaczeniu po?wi?cili si?, by spe?nia? smakowe zachcianki zarówno turystów jak i mieszka?ców Krakowa. Zdecydowanie jednak Kraków nie jest miastem, gdzie osoby tylko z zasobnym portfelem mog? dobrze zje??. W samym centrum znajdziemy kilka mlecznych barów, które kusz? pysznym jedzeniem, odpowiedni? dla studentów cen?, a tak?e szybk? obs?ug?. 

 

Krak?w i jego smaki

 

Sposób konsumpcji ma znaczenie

 

Kraków zgodnie ze swoim prze?wiadczeniem, gotuje dla swoich go?ci. Miasto ?yje dla turystów i ich chce uraczy? swoj? polsk? go?cinno?ci?. St?d te? cz??ciowe podporz?dkowanie swojemu menu w?a?nie pod nich. W Krakowie nie ma nudy gastronomicznej. Dzi?ki swojej ró?norodno?ci w lokalnej knajpce mo?emy zamówi? angielskie ?niadanie, na obiad gruzi?skie pierogi, a na pi?tkowe, wieczorne spotkania z przyjació?mi zawsze mo?emy wpa?? do ma?ej, certyfikowanej pizzerii. Kraków znany jest z jedzenia na ulicy. Na samym Kazimierzu znajdziemy du?? ilo?? food trucków wydaj?cych pyszne i ?wie?e jedzenie. W ma?ych i ciasnych uliczkach jest mnóstwo ma?ych i niepozornych knajpek, w których rano przy stoliczku w blasku s?o?ca mo?esz zje?? pyszne ?niadanie. Po po?udniu natomiast napijesz si? spokojnie pysznej kawy, aby wieczorem móc usi??? z ulubionym drinkiem.Tak jak widzimy, krakowskie restauracjei s? go?cinne zarówno dla turystów odwiedzaj?cych miasto, jak i dla samych mieszka?ców, którzy dzi?ki turystom mog? poznawa? nowe smaki i poznawa? dzi?ki temu now? kultur?. Pami?tajmy jednak, ?e Kraków s?ynie te? ze swojej lokalnej kuchni i przypraw, dzi?ki czemu tury?ci mog? zasmakowa? innych produktów ani?eli swoje, znane smaki. To w?a?nie z ma?opolski pochodzi oscypek, doskona?e w?dzone kie?basy czy pstr?g ojcowski. Swoj? prostot? urzeka równie? obwarzanek. Mo?na go kupi? praktycznie wsz?dzie u lokalnych sprzedawców, stoj?cych w mniejszych i w wi?kszych uliczkach. 

Zobacz wi?cej podobnych post?w