Mniej znane muzea krakowskie
Krak?w

Mniej znane muzea krakowskie

Muzeum Narodowe, Fabryka Schindlera, podziemia Sukiennic to miejsca, które z pewno?ci? zna ka?dy, kto odwiedzi? kiedykolwiek Kraków. W mie?cie znajduj? si? równie? mniej znane muzea, które warto odwiedzi?. Wystawy s? doskona?? form? rozrywki dla ka?dego, niektóre s? dedykowane doros?ym, inne równie? dzieciom.

Mniej znane muzea krakowskie

Muzea w Krakowie, o których nie ka?dy wie

Na uwag? zas?uguje mi?dzy innymi Muzeum Pinballa, zlokalizowane w Krakowie przy ul. Stradomskiej 15. Jest to miejsce, które przywo?uje w pami?ci popularn? kiedy? rozrywk? m?odzie?y, zanim ?wiat zdominowa?y komputery. Charakterystyczne automaty by?y oblegane, pozwala?y na wdro?enie do codzienno?ci nieco zdrowej rywalizacji. Przy Alei Zygmunta Krasi?skiego znajduje si? Muzeum Witra?u, które powinno si? równie? odwiedzi?, poniewa? stanowi pewnego rodzaju kontynuacj? dzia?alno?ci Krakowskiego Zak?adu Witra?ów. To nieoceniona forma rozrywki dla doros?ych i dzieci, dla tych drugich prowadzone s? nawet specjalne warsztaty. By? mo?e b?dzie to pocz?tkiem nowej pasji, zainteresowa?, a w przysz?o?ci pomys?u na biznes. Kolejnym punktem na mapie Krakowa jest Muzeum Farmacji, które zachwyca swoj? wyj?tkow? urod?, aby je zwiedzi?, nale?y wybra? si? na ul. Floria?sk? 25. Zdecydowanie najwi?ksze wra?enie robi? wyj?tkowe meble z zawarto?ci?, które dok?adnie ukazuj? realizm warunków pracy dawnych aptekarzy. Muzeum zajmuje powierzchni? a? pi?ciu pi?ter, dlatego mo?na tam sp?dzi? wystarczaj?co du?o wolnego czasu i wyj?? stamt?d z wieloma ciekawymi informacjami. Miejscem, do którego powinno si? uda? z dzie?mi jest Muzeum Obwarzanka, w którym mo?na spróbowa? nie tylko ?wie?ego wypieku, ale równie? nauczy? si? tradycyjnej receptury.

Ciekawo?? ?wiata, a zwiedzanie muzeów

Zwiedzanie muzeów nie kojarzy si? ju? nudnymi punktami wycieczek szkolnych, jest wprost przeciwnie, poniewa? mo?na z nich wynie?? wiele ciekawostek. Osoby zwiedzaj?ce Kraków zdecydowanie powinny zapozna? si? z map? najciekawszych miejsc, w czym mo?e pomóc strona https://krakowculture.pl/dziedziny/muzea/. Poza tym warto skusi? si? na odwiedzenie miejsc mniej popularnych, na przyk?ad Muzeum Kata Kanciora, które jest idealnym punktem dla mi?o?ników mocnych wra?e?. Mo?liwe jest poznanie tajników fachu kata oraz histori? jego pocz?tków – to przyk?ad ciekawej lekcji. Osobom ciekawym ?wiata poleca si? ponadto zwiedzenie Centrum Szk?a i Ceramiki, w którym odbywaj? si? pokazy w?ród rozgrzanego szk?a. Za przekazywanie niezb?dnej wiedzy odpowiedzialni s? hutnicy, s? nie tylko sympatyczni, ale równie? maj? ogromny zasób informacji z pierwszej r?ki. Poznaje si? mi?dzy innymi sekrety ich ci??kiej pracy, istnieje mo?liwo?? sprawdzenia swoich umiej?tno?ci – koniecznie z pomoc? specjalistów. Podró?e w czasie w Krakowie s? mo?liwe dzi?ki wizycie w Kamienicy Hipolitów stanowi?ca ?ywy przyk?ad historii, który przetrwa? do dzi?. Chc?c zobaczy? wa?ne dzie?a sztuki, figurki, a tak?e mumie  warto odwiedzi? Galeri? Sztuki Staro?ytnej, dzi?ki niej przybli?a si? odleg?e czasy, znane wy??cznie z ksi??ek i lekcji historii.

Zobacz wi?cej podobnych post?w