7 wyj?tkowych atrakcji dla ca?ej rodziny
Krak?w

7 wyj?tkowych atrakcji dla ca?ej rodziny

Kraków oferuje wiele atrakcji dla ca?ej rodziny. Znajduj? si? w nim liczne zabytki, muzea, kawiarnie, restauracje i zielone parki z placami zabaw. Je?li chcesz, mo?esz si? wybra? z maluchem do ZOO, kina, aquparku lub na basen. 

Muzeum In?ynierii Miejskiej

Otwarte w 1998 roku Muzeum koncentruje si? na rozwoju i zastosowaniu nauk in?ynierskich w Krakowie i okolicach. Interaktywna wystawa spodoba si? zarówno dzieciom, jak i doros?ym. Dost?pna jest kolekcja ró?nych pojazdów transportu publicznego u?ywanych w Polsce w drugiej po?owie XX wieku. Na zewn?trz znajduje si? ma?y plac zabaw. Muzeum cz?sto organizuje wystawy czasowe.

Muzeum Etnograficzne

Zastanawiasz si?, co robi? w Krakowie z dzieckiem? Wybierz si? z nim do Muzeum Etnograficznego. Mie?ci si? w dawnym ratuszu. Zosta?o za?o?one w 1911 roku przez nauczyciela i historyka ludowego- Seweryna Udziel?.

Niestety ta kulturalna atrakcja jest cz?sto pomijana przez turystów. Warto jednak o niej pami?ta?. Oferuje wspania?y i uroczy wgl?d w polsk? kultur? ludow? i tradycje wiejskie. Przepi?knie odtwarza XIX-wieczne wn?trza ch?opskie, stroje ludowe i instrumenty. 

 7 wyj?tkowych atrakcji dla ca?ej rodziny

Sukiennice

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w ca?ym mie?cie. Znajduje si? w samym centrum t?tni?cego ?yciem Starego Miasta, a dok?adnie na Rynku G?ównym. S? wspania?ym przyk?adem renesansowej architektury.

Przez stulecia Sukiennice odgrywa?y niezmiernie wa?n? rol? nie tylko w Krakowie, ale równie? na szlaku handlowym w Europie ?rodkowej. Sprzedawano tutaj tkaniny, przyprawy, sól i bi?uteri?. Obecnie mo?esz tu kupi? ró?nego rodzaju pami?tki, dzie?a sztuki lub rzemios?a albo ikony religijny. Na pi?trze znajduje si? Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku. 

Rynek G?ówny

Znajduje si? w centrum Starego Miasta. Jest bij?cym sercem Krakowa, otoczonym pi?knymi budynkami i zabytkowymi kamienicami. To wyj?tkowy, najwi?kszy ?redniowieczny rynek w Europie. 

Znajduje si? tu ko?ció? ?w. Wojciecha, Sukiennice, Wie?a Ratuszowa i Ko?ció? Mariacki. Co godzin? mo?na us?ysze? hejna? mariacki. Wyj?tkow? atrakcj? jest Rynek Podziemny. To ?wiat ?redniowiecznych rynków i staro?ytnych komnat. Wszystkie zosta?y odkryte podczas wykopalisk. 

Park Jordana

To fantastyczna atrakcja dla ca?ej rodziny. Ten 22-hektarowy park zosta? otwarty w 1889 roku przez doktora, filantropa i reformatora spo?ecznego Henryka Jordana. Mo?na tutaj pogra? w pi?k?, urz?dzi? piknik, pospacerowa?, poczyta? ksi??k?, poopala? si?. Park Jordana znajduje si? na zachód od Starego Miasta. Wst?p jest bezp?atny.

Kopiec Ko?ciuszki

Na obrze?ach miasta znajduje si? du?e, sztuczne wzgórze. Zosta?o zbudowane na cze?? Tadeusza Ko?ciuszki. Warto wspi?? si? na sam szczyt, by podziwia? fantastyczne widoki na miasto i okolic?.

Ten przyci?gaj?cy wzrok punkt orientacyjny zosta? uko?czony w 1823 roku. Ma 34 metry wysoko?ci i jest otoczony XIX-wieczn? fortec?. 

 7 wyj?tkowych atrakcji dla ca?ej rodziny

Ogród Zoologiczny

Znajduje si? na obrze?ach Krakowa, w Lesie Wolskim. Zamieszkuje tu ponad 1400 zwierz?t, w tym stada kar?owatych hipopotamów, konie Przewalskiego, wilki, flamingi, papugi, lemury i lamparty ?nie?ne. Ogród Zoologiczny w Krakowie powsta? w 1929 roku.

Zobacz wi?cej podobnych post?w