Ceny zniczy przed ?wi?tem Zmar?ych w Krakowie
Krak?w

Ceny zniczy przed ?wi?tem Zmar?ych w Krakowie

Nieca?e dwa tygodnie pozosta?o do Dnia Wszystkich ?wi?tych. Sprawd?my, jak obecnie kszta?tuj? si? ceny zniczy w sklepach, a ile kosztuj? bezpo?rednio przy krakowskich cmentarzach. Bazuj?c na zachowaniach kupuj?cych znicze i wie?ce w poprzednich latach, mo?emy tak?e w tym roku spodziewa? si? du?ych kolejek przed stoiskami na cmentarzach. Warto zaopatrzy? si? wi?c w odpowiedni? ilo?? zniczy ju? wcze?niej i unikn?? p?acenia wysokich cen. 

Ceny na stoiskach w okolicy cmentarza

Aby kupi? najta?szy, niewielki znicz bezpo?rednio na cmentarzu trzeba liczy? si? z wydatkiem od trzech do czterech z?otych. B?dzie to znicz zalewany woskiem, jednorazowy. Wi?kszy znicz, ?rednich rozmiarów, to wydatek od pi?ciu z?otych wzwy?. Górna granica to kilkana?cie z?otych za du?e znicze lub nawet kilkadziesi?t - w przypadku tych najbardziej zdobionych.

Ile kosztuj? znicze w popularnych marketach?

Od pewnego czasu w popularnych marketach mo?na ju? kupi? znicze. Klienci Biedronki, Lidla, Carrefour, czy Auchan maj? do dyspozycji du?y wybór zniczy w do?? niskich cenach.

Najta?sze znicze z marketu kosztuj? mniej ni? dwa z?ote za sztuk?. Kupuj?c zestaw kilku zniczy ta cena mo?e by? jednak jeszcze ni?sza. Wi?ksze i bardziej ozdobne znicze s? nieco dro?sze, wci?? kosztuj? jednak zauwa?alnie mniej, ni? te bezpo?rednio przy krakowskich cmentarzach.

Ceny zniczy przed ?wi?tem Zmar?ych w Krakowie

W marketach jest tak?e spory wybór sztucznych kwiatów, a nawet wi?zanek. Ich koszt to przewa?nie od kilku do kilkunastu z?otych.

W marketach do?? tanio mo?na  równie? zaopatrzy? si? we wk?ady do zniczy.

Co ma wp?yw na cen? zniczy?

Koszt kupna znicza w du?ej mierze od miejsca zakupu. Najdro?sze s? produkty sprzedawane w pobli?u du?ych cmentarzy. Ta?sze znicze mo?na znale?? w supermarketach, warto jednak zaopatrzy? si? w nie nieco wcze?niej - tu? przed ?wi?tem Zmar?ych pó?ki z artyku?ami na cmentarz mog? by? ju? puste. Najni?sze ceny mo?na znale?? w hurtowniach lub kupuj?c towar przez Internet.

Na cen? zniczy du?y wp?yw ma ich rodzaj. Najdro?sze s? du?e, eleganckie znicze na baterie - mog? posiada? czujnik zmierzchu lub nawet bateri? s?oneczn? zasilaj?c? znicz przez wiele miesi?cy. Najta?sze s? ma?e, proste znicze zalane woskiem. Dobrym kompromisem wydaj? si? by? ?redniej wielko?ci znicze, w których mo?na zmienia? wk?ady. Do?? niewielkim kosztem zapewnimy w ten sposób mo?liwo?? wielokrotnego zapalenia znicza.

Zobacz wi?cej podobnych post?w