Biznes po studencku
Biznes

Biznes po studencku

Pocz?tek roku akademickiego nie musi oznacza? typowego wej?cia w ?ycie studenckie. Cho? bardzo dobrze jest skupi? si? na nauce oraz dzia?alno?ci studenckiej (np. w kole naukowym lub organizacji studenckiej), niemniej dobrym rozwi?zaniem b?dzie zdecydowanie si? na za?o?enie w?asnego biznesu. Taki krok b?dzie mia? wiele zalet, a tak?e i wad. Warto jednak wiedzie?, jaki biznes z ?atwo?ci? mo?e prowadzi? student.

Dlaczego warto za?o?y? w?asny biznes?

Istnieje kilka przes?anek dla otwarcia w?asnego biznesu. Przede wszystkim ju? od pocz?tku studiowania mo?na rozwija? si? w kierunku studiów. Dzi?ki temu nab?dziemy nie tylko do?wiadczenia w zakresie tego, czego si? uczymy na studiach, ale i zdob?dziemy uniwersalne umiej?tno?ci. Nawet je?li nie b?dziemy chcieli potem kontynuowa? tego biznesu, ka?dy pracodawca przychylnie spojrzy na taki zapis w CV. W?asny biznes mo?na te? dopasowa? do zaj?? na studiach, a tak?e mo?na pracowa? w weekendy. Dzi?ki temu mo?na ekonomicznie wykorzysta? wolny czas i pracowa? równie? na studiach dziennych.

Biznes po studencku

Co mo?e stanowi? przeszkod? we w?asnym biznesie?

Je?li nie mamy zamiaru skorzysta? z Akademickiego Inkubatora Przedsi?biorczo?ci, od pocz?tku b?dziemy musieli odprowadza? sk?adki ZUS, a tak?e nie b?dziemy mogli ubiega? si? o dofinansowanie z Urz?du Pracy. Je?li wi?c nie b?dziemy gotowi na po?wi?cenie du?ej ilo?ci pracy, aby biznes wypali?, to mo?e si? okaza?, ?e nie b?dziemy w stanie wytrwa? przy jego kontynuowaniu. Je?li jednak zdecydujemy si? na faktyczne zaanga?owanie we w?asny biznes, warto wiedzie?, jakie proste i dobre opcje s? dla nas dost?pne.

Przyk?adowe biznesy dla studentów

Zale?nie od umiej?tno?ci, studenci mog? skupi? si? na ró?nych dziedzinach biznesowych. Mog? to by? biznesy z zakresu us?ug informatycznych m.in. projektowanie i prowadzenie stron internetowych oraz tworzenie oprogramowania dla ró?nych firm. Mog? to równie? by? us?ugi j?zykowe m.in. t?umaczenie tekstów b?d? prowadzenie kursów i udzielanie korepetycji j?zykowych. Nieraz studenci odnajd? si? równie? w sferze remontowo-wyko?czeniowej czy te? innej, które b?d? idealnie dopasowane do ich umiej?tno?ci.

Zobacz wi?cej podobnych post?w