Co zyskujesz, rejestruj?c znak towarowy?
Biznes

Co zyskujesz, rejestruj?c znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego to jeden ze sprawdzonych sposobów na ochron? towarów i us?ug oferowanych przez dan? jednostk?. Jest wiele powodów, dla których warto zdecydowa? si? na ten krok. Oto najwa?niejsze rzeczy, które warto wiedzie? na ten temat.

Czym jest znak towarowy?

Pod poj?ciem znaku towarowego kryje si? oznaczenie pozwalaj?ce odró?ni? towary jednego przedsi?biorcy od towarów innej firmy. Oznaczenie te musi si? nadawa? do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby nie by?o problemu z ustaleniem dok?adnego i jednoznacznego przedmiotu udzielonej ochrony. W j?zyku potocznym znak towarowy okre?lany jest mianem m.in. logo, znaku handlowego czy znaku firmowego. Mo?e nim by? np. rysunek, wyraz, kompozycja kolorystyczna, przestrzenna forma, sygna? d?wi?kowy itp.

Jak zarejestrowa? znak towarowy?

W celu obj?cia znaku towarowego stosown? ochron? nale?y go zarejestrowa? w Urz?dzie Patentowym RP maj?cym siedzib? w Warszawie. Znak ochronny obj?ty jest ochron? przez 10 lat – po up?ywie tego czasu ochron? mo?na przed?u?y? na dalsze okresy. Uzyskanie prawa ochronnego jest jednoznaczne z nabyciem prawa do wy??cznego u?ywania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Procedura rejestracji sk?ada si? z kilku kroków. Przede wszystkim trzeba koniecznie sprawdzi?, czy dany znak ju? nie podlega ochronie. Potem nale?y z?o?y? stosowny wniosek do Urz?du Patentowego i poczeka? na jego weryfikacj?, co mo?e potrwa? do dwóch miesi?cy. W przypadku stwierdzenia braku wadliwo?ci zg?oszenia jest ono publikowane w Biuletynie Urz?du Patentowego. W tym momencie zostaje uruchomiony 3-miesi?czny termin, w którym mo?e zosta? wniesiony sprzeciw wobec zg?oszenia. Rejestracja znaku towarowego w Krakowie i innych obszarach na terytorium Polski nie musi by? skomplikowana – wystarczy skorzysta? z profesjonalnego wsparcia. Na stronie https://romejko-ip.pl/znaki-towarowe/ zamieszczonych jest wi?cej przydatnych informacji na ten temat.

Co zyskujesz, rejestruj?c znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego – dlaczego warto?

Na zarejestrowanie znaku towarowego warto zdecydowa? si? przede wszystkim ze wzgl?du na obj?cie go ochron? –w ten sposób Urz?d Patentowy po?wiadcza, ?e znak nale?y do danego przedsi?biorcy i tylko on mo?e go legalnie u?ywa?. Wydaje specjalne ?wiadectwo rejestrowe, na którym jest okre?lona data zastrze?enia, co w praktyce jest ogromn? oszcz?dno?ci? czasu i pieni?dzy. W razie naruszenia przez konkurencj? prawa do znaku towarowego przedsi?biorca mo?e podj?? konkretne kroki – czyli wytoczy? konkurentowi proces o odszkodowanie, w którym podstaw? stanowi ustawa prawo w?asno?ci przemys?owej. Ponadto dzi?ki rejestracji znaku towarowego firma zyskuje presti? i umacnia swoj? pozycj? na rynku. presti? marki zwi?ksza si?, podobnie jak jej wiarygodno??. To niezwykle wa?ne w kontek?cie procesu budowania pozytywnego wizerunku przedsi?biorstwa. Marka mo?e te? przynie?? korzy?ci – pod warunkiem, ?e jej w?a?ciciel wyda innym podmiotom gospodarczym licencj? na u?ywanie znaku towarowego.

Zobacz wi?cej podobnych post?w