Samodzielna nauka j?zyka
Nauka i edukacja

Samodzielna nauka j?zyka

Uczenie si? j?zyków obcych nie nale?y do naj?atwiejszych zada?. Jednocze?nie, ich znajomo?? jest w dzisiejszych czasach w cenie. Nie ka?dego jednak sta? na drogie kursy i korepetycje, a sama nauka w szkole wydaje si? niewystarczaj?ca.

W?asna strategia uczenia si?

Podstaw? skutecznej nauki jest stworzenie planu uczenia si?, który b?dzie uwzgl?dnia? podstawowe 6 cz??ci, z których sk?ada si? nauka j?zyka obcego: czytania, pisania, s?ownictwa, gramatyki, mówienia i s?uchania. Kluczowe podczas nauki jest rozwijanie wszystkich tych elementów równolegle. Najlepiej jest tak dobra? zadania, ?eby za ka?dym razem porusza?y si? one w ró?nych kategoriach.

Jak uczy? si? poszczególnych cz??ci?

W przypadku czytania i s?ownictwa rozwijanie obu tych sfer odbywa si? równorz?dnie. Na tym etapie mo?na czyta? teksty z kursów i podr?czników oraz wykonywa? zadania do??czone do nich zadania. Mo?na równie? wykorzystywa? samoprzylepne karteczki z napisanymi s?ówkami – ta metoda polega na rozmieszczeniu karteczek w ró?nych miejscach tak, aby aktywnie wspomóc mózg w wi?zaniu s?ówek z obiektami.

Samodzielna nauka j?zyka

Pocz?tkuj?cy ucze? j?zyka obcego, chc?c lepiej pisa?, mo?e zacz?? od pisania w?asnych tekstów lub tekstów zaproponowanych w repetytorium. Warto po??czy? to z nauk? s?ownictwa poprzez umieszczanie w pisanych tekstach ?wie?o poznanych s?ówek.

Najlepsz? metod? na nauk? gramatyki jest wykonywanie ?wicze? z podr?cznika b?d? poprzez strony internetowe, nieraz oferuj?ce darmowe ?wiczenia do nauki j?zyka obcego. Pisanie tekstów ze wcze?niejszej kategorii równie? b?dzie korzystnie wp?ywa?o na ?wiczenie umiej?tno?ci gramatycznych.

Dwie ostatnie kategorie s? ze sob? w wyra?ny sposób sprz??one: mówienie i s?uchanie. Podstawow? form? nauki mówienia jest… rozmowa. Pocz?tkowo mo?na to robi? poprzez mówienie do samego siebie, wyobra?aj?c sobie ró?ne sytuacje z ?ycia codziennego. Jest to technika przydatna, kiedy nie mo?emy znale?? ?adnego partnera do rozmów. Kiedy jednak znajdziemy kogo?, kto równie? si? uczy danego j?zyka obcego, zaczniemy si? uczy? równie? drugiej wa?nej kategorii, czyli s?uchania.

Zobacz wi?cej podobnych post?w