Rzecznik patentowy ? kto to i czym si? zajmuje?
Biznes

Rzecznik patentowy ? kto to i czym si? zajmuje?

Ochrona w?asno?ci przemys?owej ma ogromne znaczenie w kontek?cie prowadzenia ró?nych form dzia?alno?ci. Problemy ze znakami towarowymi czy patentami nie nale?? do rzadko?ci – wówczas warto skorzysta? z pomocy rzecznika patentowego. Kim jest taka osoba i co nale?y do jej obowi?zków?

Kim jest rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy to in?ynier lub prawnik, który ?wiadczy pomoc prawn? i techniczn? na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w sprawach zwi?zanych z w?asno?ci? przemys?ow?. Jest to  jest wolny zawód, który nale?y do zawodów zaufania publicznego. Rzecznik patentowy ma obowi?zek zachowania tajemnicy rzeczniowskiej – czyli tajemnicy zawodowej. W Polsce profesja ta mo?e poszczyci? si? d?ugimi tradycjami si?gaj?cymi 1918 r. Ukaza? si? wtedy Dekret tymczasowy o Urz?dzie Patentowym wydany przez Naczelnika Pa?stwa – wspomniano w nim o pe?nomocnikach. Rzecznik patentowy mo?e reprezentowa? klienta zarówno przed rodzimym Urz?dem Patentowym, jak i Urz?dem Unii Europejskiej ds. W?asno?ci Intelektualnej (EUIPO) oraz przed s?dami w sprawach maj?cych na celu wyegzekwowanie ochrony.

Rzecznik patentowy – czym si? zajmuje?

W Polsce  zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego okre?la ustawa o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. Zadaniem rzecznika patentowego jest udzielanie pomocy prawnej w sprawach zwi?zanych z prawem w?asno?ci przemys?owej i ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. W tym miejscu warto przypomnie?, co obejmuje prawo przemys?owe. Odnosi si? ono m.in. do wzorów u?ytkowych, wzorów przemys?owych, wynalazków oraz znaków towarowych. Wsparcie rzecznika patentowego przydaje si? w wielu sytuacjach, np. gdy przedsi?biorstwo chce zastrzec swoj? nazw?, zachowa? dany wygl?d produktu czy zapewni? stosown? ochron? urz?dzeniu lub innej rzeczy, której do tej pory nie by?o na rynku. Z pomocy rzecznika warto skorzysta? tak?e w przypadku naruszenia prawa z zakresu w?asno?ci przemys?owej, zastrze?enia nazwy konkretnego produktu czy spraw dotycz?cych u?ywania nazwy produktu przez konkurencj? bez stosownej zgody.

Rzecznik patentowy ? kto to i czym si? zajmuje?

 Jak zosta? rzecznikiem patentowym?

W celu wykonywania zawodu rzecznika patentowego trzeba zdoby? odpowiednie uprawnienia i spe?ni? pewne warunki, które zosta?y okre?lone w ustawie o rzecznikach patentowych. Osoba, która chce wykonywa? ten zawód, musi:

  •       mie? uko?czone magisterskie studia wy?sze o kierunku przydatnym do wykonywania omawianej profesji, ze szczególnym wskazaniem na studia techniczne lub prawnicze,
  •       mie? odbyt? aplikacj? rzecznikowsk? na warunkach okre?lonych w powy?ej wspomnianej ustawie,
  •       z?o?y? egzamin kwalifikacyjny przed komisj? egzaminacyjn?,
  •       posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i korzystanie z pe?ni praw publicznych,
  •       wyró?nia? si? nieskazitelnym charakterem i dotychczasowym zachowaniem dawa? r?kojmi? prawid?owego wykonywania zawodu,
  •       mie? polskie obywatelstwo – niemniej z zastrze?eniem, ?e przedmiotowy przepis nie narusza postanowie? umów mi?dzynarodowych, których stron? jest Polska.

Artyku? przygotowany we wspó?pracy z kancelari? ROMEJKO – rzecznik patentowy Kraków.

Zobacz wi?cej podobnych post?w