Rzecznik patentowy – kto to i czym się zajmuje?
Biznes

Rzecznik patentowy – kto to i czym się zajmuje?

Ochrona własności przemysłowej ma ogromne znaczenie w kontekście prowadzenia różnych form działalności. Problemy ze znakami towarowymi czy patentami nie należą do rzadkości – wówczas warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. Kim jest taka osoba i co należy do jej obowiązków?

Kim jest rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy to inżynier lub prawnik, który świadczy pomoc prawną i techniczną na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w sprawach związanych z własnością przemysłową. Jest to  jest wolny zawód, który należy do zawodów zaufania publicznego. Rzecznik patentowy ma obowiązek zachowania tajemnicy rzeczniowskiej – czyli tajemnicy zawodowej. W Polsce profesja ta może poszczycić się długimi tradycjami sięgającymi 1918 r. Ukazał się wtedy Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym wydany przez Naczelnika Państwa – wspomniano w nim o pełnomocnikach. Rzecznik patentowy może reprezentować klienta zarówno przed rodzimym Urzędem Patentowym, jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz przed sądami w sprawach mających na celu wyegzekwowanie ochrony.

Rzecznik patentowy – czym się zajmuje?

W Polsce  zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego określa ustawa o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. Zadaniem rzecznika patentowego jest udzielanie pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej i ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. W tym miejscu warto przypomnieć, co obejmuje prawo przemysłowe. Odnosi się ono m.in. do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, wynalazków oraz znaków towarowych. Wsparcie rzecznika patentowego przydaje się w wielu sytuacjach, np. gdy przedsiębiorstwo chce zastrzec swoją nazwę, zachować dany wygląd produktu czy zapewnić stosowną ochronę urządzeniu lub innej rzeczy, której do tej pory nie było na rynku. Z pomocy rzecznika warto skorzystać także w przypadku naruszenia prawa z zakresu własności przemysłowej, zastrzeżenia nazwy konkretnego produktu czy spraw dotyczących używania nazwy produktu przez konkurencję bez stosownej zgody.

Rzecznik patentowy – kto to i czym się zajmuje?

 Jak zostać rzecznikiem patentowym?

W celu wykonywania zawodu rzecznika patentowego trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia i spełnić pewne warunki, które zostały określone w ustawie o rzecznikach patentowych. Osoba, która chce wykonywać ten zawód, musi:

  •       mieć ukończone magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania omawianej profesji, ze szczególnym wskazaniem na studia techniczne lub prawnicze,
  •       mieć odbytą aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w powyżej wspomnianej ustawie,
  •       złożyć egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną,
  •       posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  •       wyróżniać się nieskazitelnym charakterem i dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu,
  •       mieć polskie obywatelstwo – niemniej z zastrzeżeniem, że przedmiotowy przepis nie narusza postanowień umów międzynarodowych, których stroną jest Polska.

Artykuł przygotowany we współpracy z kancelarią ROMEJKO – rzecznik patentowy Kraków.

Zobacz więcej podobnych postów