Plany Ministra Edukacji na temat powrotu uczni?w do szk??
Nauka i edukacja

Plany Ministra Edukacji na temat powrotu uczni?w do szk??

Mimo, i? wakacje zbli?aj? si? coraz bardziej to losy edukacji stacjonarnej nadal pozostaj? niejasne. Pewno?? maj? jedynie maturzy?ci, którzy rok szkolny ko?cz? 30 kwietnia. Pozosta?e klasy nadal pozostaj? w niewiedzy, trac?c powoli ju? nadziej? na powrót do szkó?. Edukacja w trybie zdalnym odcisn??a ogromne pi?tno na wiedzy uczniów, którzy przez tyle miesi?cy nie mieli mo?liwo?ci kontaktu z w?asnymi nauczycielami. W mediach pojawiaj? si? nawet g?osy o powtórzeniu roku szkolnego czy skróceniu czasu trwania wakacji. Minister edukacji uspokaja jednak, ?e na razie nie planuje wdro?y? takich rozwi?za?.

Powrót wszystkich uczniów do szkó? – kiedy?

Od poniedzia?ku dzieci, chodz?ce do oddzia?ów przedszkolnych mog?y wróci? do chodzenia do szko?y w trybie stacjonarnym. Je?li sytuacja pandemiczna si? ustabilizuje to prawdopodobnie w kolejnym tygodniu do szkó? powróc? uczniowie klas I-III. Minister edukacji jasno zaznacza, ?e nie planuje wdro?enia konieczno?ci powtórzenia roku szkolnego przez uczniów. Ma dla nich inn? alternatyw? w postaci 250 milionów z? na programy wspieraj?ce uczniów zw?aszcza w zakresie merytorycznym. Minister powtarza niejednokrotnie, i? powrót uczniów do szkó? jest priorytetem, jednak?e na luzowanie obostrze? ma wp?yw obecna sytuacja epidemiczna w poszczególnych regionach Polski. Przemys?aw Czarnek nie wyklucza natomiast scenariusza zwi?zanego z rejonizacj?.

Plany Ministra Edukacji na temat powrotu uczni?w do szk??

Sytuacja dotycz?ca nauczania zdalnego w Polsce

Obecnie nauczanie zdalne zosta?o przed?u?one do 25 kwietnia i dotyczy ono uczniów wszystkich klas szkó? podstawowych i powy?ej podstawowych. Po feriach zimowych do szkó? powrócili uczniowie klas I-III, jednak?e nawrót kolejnej fali spowodowa?, ?e 22 marca i Ci uczniowie musieli powróci? na nauczanie zdalne. Pozostali uczniowie na nauczaniu zdalnym przebywaj? od zesz?ego roku kalendarzowego, a dok?adnie od 26 pa?dziernika 2020 roku. To jak b?dzie wygl?da?a sytuacja zwi?zana z powrotem do szkó? zale?y od aktualnej sytuacji epidemicznej. Jej poprawa b?dzie mia?a wp?yw na luzowanie obostrze? rz?du.

 

Zobacz wi?cej podobnych post?w