Lekarz ortopeda- jakie zabiegi wykonuje ten specjalista?
Krak?w

Lekarz ortopeda- jakie zabiegi wykonuje ten specjalista?

Lekarz ortopeda zajmuje si? urazami uk?adu mi??niowo-szkieletowego. Koncentruje si? na mi??niach, ?ci?gnach, wi?zad?ach i ko?ciach. Leczy nadwyr??enia, zwichni?cia, z?amania, skr?cenia i inne kontuzje. Posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania szerokiej gamy zabiegów. Sprawd?, w czym si? specjalizuje.

Endoproteza biodra

Je?li artretyzm, z?amanie lub inne schorzenie uszkodzi?o Twoje biodro, mo?esz mie? du?y problem z chodzeniem, wstawaniem z krzes?a, wchodzeniem po schodach i wykonywaniem wielu normalnych czynno?ci. Najcz??ciej zmagasz si? wtedy z bólem i sztywno?ci? stawu biodrowego. Je?li leki, zmiana stylu ?ycia i stosowanie podpórek do chodzenia, lekarz mo?e zaleci? endoprotezoplastyk?.

To bezpieczny i skuteczny zabieg, który ?agodzi ból, zwi?ksza zakres ruchu i pomaga wróci? do codziennych zaj??. Zastanawiasz si?, kiedy warto skorzysta? z takiej opcji leczenia?  Zalecenia dotycz?ce operacji opieraj? si? na bólu i niepe?nosprawno?ci pacjenta, a nie na wieku. Chocia? zwykle przeprowadza si? j? u osób w wieku 50-80 lat, lekarz ortopeda ka?dy przypadek ocenia indywidualnie. Zabieg trwa kilka dni i najprawdopodobniej zostaniesz w szpitalu przez kilka dni.

Artroskopia kolana

To popularna procedura chirurgiczna, która umo?liwia specjali?cie obejrzenie wn?trza stawu kolanowego za pomoc? ma?ej kamery. Pomaga mu zdiagnozowa? i leczy? problemy z kolanem. Post?p technologiczny doprowadzi? do powstania monitorów i kamer o wysokiej rozdzielczo?ci. 

Artroskopi? wykonuje si? za pomoc? ma?ych naci??. W trakcie zabiegu lekarz ortopeda wprowadza artroskop (ma?y aparat wielko?ci o?ówka) do stawu kolanowego. Wspomniane urz?dzenie przesy?a obraz do monitora, dzi?ki czemu specjalista mo?e szczegó?owo zobaczy? struktury kolan.

Taki zabieg stosuje si? najcz??ciej w przypadku:

  • usuni?cia/naprawy rozdartej chrz?stki ??kotki,
  • rekonstrukcji zerwanego wi?zad?a krzy?owego przedniego,
  • przycinania uszkodzonych fragmentów ko?ci lub chrz?stki,
  • usuni?cia lu?nych fragmentów ko?ci lub chrz?stki,
  • usuni?cia zapalnej tkanki maziowej.

Lekarz ortopeda- jakie zabiegi wykonuje ten specjalista? 

Operacja sto?ka rotatorów

Zwykle polega na ponownym przymocowaniu ?ci?gna do g?owy ko?ci ramienia. Jednak cz??ciowe uszkodzenie mo?e wymaga? tylko procedury przycinania lub wyg?adzania, zwanej oczyszczaniem. W przypadku ca?kowitego uszkodzenia w najgrubszej cz??ci ?ci?gna zszywa si? obie strony. 

Lekarz mo?e zaleci? tak? metod?, je?li ból nie ust?puje po zastosowaniu opcji niechirurgicznych. Utrzymuj?ce si? dolegliwo?ci bólowe s? g?ównym wskazaniem do operacji. Na przebieg operacji wp?ywa wielko?? uszkodzenia, anatomia, tkanki ?ci?gna, jako?? ko?ci i do?wiadczenie specjalisty. 

Lekarz ortopeda- jakie zabiegi wykonuje ten specjalista? 

Na czym polega artroskopia barku?

Je?li szukasz lekarza, który profesjonalnie wykona artroskopi? barku, zajrzyj tutaj ortopeda Nowa Huta. Po pierwsze, specjalista wstrzyknie p?yn w rami?, by dok?adnie zobaczy? wszystkie struktury barku przez artroskop. Nast?pnie wykonuje ma?e nak?ucie w ramieniu. P?yn przep?ywa przez artroskop, by utrzyma? wyra?ny obraz i kontrolowa? ewentualne krwawienie. Obrazy z urz?dzenia wy?wietlane s? na monitorze. Dzi?ki temu lekarz obejrzy wn?trze barku i wszelkie uszkodzenia. Po wyra?nym zidentyfikowaniu problemu wprowadzi inne ma?e narz?dzie przez oddzielne naci?cia, by go rozwi?za?.

Zobacz wi?cej podobnych post?w