5 sposob?w na promocj? firmy w social media
Biznes

5 sposob?w na promocj? firmy w social media

Obecnie promocja w mediach spo?eczno?ciowych stanowi jedn? z najskuteczniejszych strategii marketingowych. Przede wszystkim koncentruje si? na wspieraniu interakcji i budowaniu zaanga?owania u?ytkownika. Sprawd? kilka przydatnych strategii.

Wyznacz konkretne cele

Promocja biznesu w social media jest ustrukturyzowanym i zorientowanym na cel dzia?aniem. Je?li nie wiesz, co w?a?ciwie chcesz osi?gn??, po prostu marnujesz czas i pieni?dze. Tutaj musisz by? precyzyjny i konkretny. Tylko wtedy osi?gniesz sukces. Na przyk?ad “Chc? mie? wi?cej subskrybentów” nie jest ?ci?le okre?lonym celem. Porównaj to z “Zamierzam zwi?kszy? liczb? obserwuj?cych na Instagramie o 25% w ci?gu trzech miesi?cy”. Jasny cel sygnalizuje dobr? strategi? biznesow?.

Poznaj swoich odbiorców

Poznaj mo?liwie jak najlepiej swoj? grup? docelow?. Musisz wiedzie?, do kogo kierujesz swoje reklamy, zanim zaczniesz je publikowa? w mediach spo?eczno?ciowych. Na przyk?ad, je?li sprzedajesz rozwi?zania biznesowe SaaS, Twoimi odbiorcami najprawdopodobniej nie b?d? osoby z pokolenia Z, które szukaj? rozrywki online.

Zacznij od obecnych klientów i spróbuj ich pozna?. Skorzystaj z oprogramowania CRM, by podzieli? ich na grupy. Nast?pnie zastanów si? nad ich potrzebami, oczekiwaniami i pragnieniami. Mo?esz równie? przejrze? ich e-maile lub przeczyta? poprzednie wiadomo?ci, je?li masz chatbota. Zebrane informacje stanowi? doskona?e ?ród?o inspiracji do tworzenia tre?ci w mediach spo?eczno?ciowych.

5 sposob?w na promocj? firmy w social media

Wybierz odpowiedni? platform?

Teraz zastanów si?, gdzie Twoi potencjalni klienci lubi? sp?dza? czas online. Promowanie si? na niew?a?ciwej platformie mo?e przekre?li? dzia?ania marketingowe. Na przyk?ad, je?li prowadzisz powa?ny blog finansowy, nie dodawaj ?miesznych memów na Instagramie lub Facebooku. Mo?esz za to pisa? warto?ciowe publikacje na LinkedIn i prowadzi? konto na Twitterze. 

Prowad? spójne dzia?ania brandindowe

Promocja marki w mediach spo?eczno?ciowych to d?ugoterminowa strategia. Dlatego zwró? uwag? na to, by wszystkie prowadzone dzia?ania by?y spójne. Zmiana formatu i d?ugo?ci tre?ci, wyznawanych przez Ciebie warto?ci lub stylu pisania wprowadzi w b??d Twoich czytelników. W ten sposób wiele z nich mo?e odwróci? si? od Twojej marki.

Dlatego przygotuj wytyczne dotycz?ce promowania firmy w social media. ?led? je konsekwentnie przez ca?y czas trwania kampanii marketingowej. Na przyk?ad, je?li kreujesz mark? jako zabawn?, przyjazn?, skoncentrowan? na klientach, publikuj przydatne rady i ?mieszne dowcipy. 

5 sposob?w na promocj? firmy w social media

Przygotuj kalendarz tre?ci

Czas ma kluczowe znaczenie, je?li chodzi o budowanie pozycji marki w social media. Ka?dy cz?onek grupy docelowej ma swoje nawyki. Próba ich zmiany jest daremnym wysi?kiem. Je?li kto? lubi przegl?da? Facebook lub Instagram rano, Twoje wieczorne aktualizacje tre?ci prawdopodobnie nie przynios? planowanych rezultatów. 

Dlatego powiniene? opracowa? kalendarz tre?ci, który b?dzie pasowa? do zachowania odbiorców. Je?li opublikujesz ciekawy post o odpowiedniej porze, zwi?kszasz szanse na polubienia, komentarze i inne formy zaanga?owania. Niektóre narz?dzia mediów spo?eczno?ciowych u?atwiaj? zarz?dzanie postami.

Zobacz wi?cej podobnych post?w