Krakowskie legendy
Krak?w

Krakowskie legendy

Kraków, jako jedno z najstarszych miast Polski ma bogat? histori?, warto wi?c zapozna? si? z niektórymi legendami, które czyni? ówczesn? stolic? tak wyj?tkowym punktem na mapie. Niektóre z opowie?ci s? dobrze znane, inne natomiast nie zosta?y tak rozs?awione, jednak ka?da ma w sobie co?, co sprawia, ?e ch?tnie si? ich s?ucha.

Najbardziej znane legendy krakowskie

Jedn? z najbardziej znanych legend jest ta o Smoku Wawelskim i wyró?niaj?cym si? odwag? Szewczyku Dratewce, zna j? chyba ka?de dziecko ucz?szczaj?ce do szko?y podstawowej. Dzielny ch?opiec zg?adzi? potwora za pomoc? siarki i smo?y, którymi wypcha? skór? barana, tak przygotowan? pu?apk? zjad? Smok Wawelski. Chc?c ugasi? pal?ce pragnienie ?apczywie zacz?? pi? wod? z Wis?y, a? w ko?cu p?k?. Na pami?tk? potwora siej?cego spustoszenie w Krakowie obok Wawelu stoi jego podobizna wyrze?biona przez Bronis?awa Chromego. W?ród poda? z Krakowem w tle znajduje si? nieco bardziej mroczna opowie?? o tajemniczym czakramie, rzekomo ukrytym na Wawelskim Wzgórzu. Mia? by? to kamie? wyposa?ony w magiczne moce, który dzi?ki namaszczeniu przez ?wi?tych jest ?ród?em wyj?tkowych pok?adów energii. Prawdopodobnie zosta? tam umieszczony przez hinduskiego boga Sziw?, do dzisiaj nie wiadomo, ile jest w tym prawdy, jednak faktem jest, ?e Hindusi cz?sto przyje?d?aj? w celu modlitewnym na Wawel.

Krakowskie legendy

 Legenda o Wandzie oraz Wie?ach Mariackich

Jednym z najpi?kniejszych budowli w Krakowie jest Ko?ció? Mariacki i zdobi?ce go wie?e o ró?nych wysoko?ciach, z ich powstaniem zwi?zane jest jedna z legend. Zgodnie z jej tre?ci? wie?e by?y jednocze?nie wznoszone przez dwóch braci, jednak chorobliwa zazdro?? m??czyzn doprowadzi?a do tragedii. Jeden z nich zabi? drugiego, gdy? dostrzeg?, ?e jego wie?a jest wy?sza, a nast?pnie pope?ni? samobójstwo z powodu prze?laduj?cych go wyrzutów sumienia. Znana jest równie? legenda o bohaterskiej Wandzie, która skoczy?a do Wis?y, by unikn?? ma??e?stwa z obywatelem ówczesnej Germanii, w celu jej upami?tnienia usypano kopiec.

Zobacz wi?cej podobnych post?w