6 skutecznych kana??w reklamowych online
Biznes

6 skutecznych kana??w reklamowych online

Chcesz zyska? popularno?? na rynku digital? W takim razie musisz w??czy? kana?y reklamowe online do swojego planu marketingowego. Ró?ni? si? pod wzgl?dem struktury, celu, funkcji i narz?dzi. Sprawd?, na które opcje warto zwróci? szczególn? uwag?.

Strona internetowa

Mo?esz na niej publikowa? informacje o marce, produktach i us?ugach. Buduje zaufanie w?ród klientów. Niezale?nie od tego, czy prowadzisz firm? zajmuj?c? si? handlem elektronicznym, czy zorientowan? bardziej na us?ugi, zdecydowanie powiniene? zainwestowa? w stron? internetow?.

Mo?e by? cennym kana?em dla kampanii content marketingowych. Warto publikowa? na niej ciekawe i warto?ciowe tre?ci, np. artyku?y, infografiki, czy video.

6 skutecznych kana??w reklamowych online

Facebook

Co miesi?c na Facebooku loguje si? oko?o dwóch miliardów u?ytkowników. Nie tylko komunikuj? si? z rodzin? i przyjació?mi, ale równie? obserwuj? marki. Facebook ci?gle zmienia swoje algorytmy. Dlatego uzyskanie ruchu organicznego mo?e by? trudne. Warto wi?c zwróci? uwag? na p?atn? reklam?. W ten sposób dotrzesz do wi?kszej liczby osób. 

Facebook pozwala na bardzo wysoki stopie? segmentacji rynku i targetowania. Nawigacja mo?e by? trudna, je?li nie masz dobrych umiej?tno?ci technicznych. Warto jednak skorzysta? z tej funkcji. Pozwala sporo zaoszcz?dzi?. Mo?esz bowiem unikn?? niepotrzebnych klikni??.

Ruch organiczny

Obejmuje ca?y ruch na stronie pochodz?cy z wyszukiwarek, takich jak Google, Bing, czy Yahoo. U?ytkownicy odkryj? Twoj? witryn? podczas wyszukiwania okre?lonego tematu lub produktu. Je?li Twoja strona jest dobrze zoptymalizowana, znajdziesz si? wysoko w rankingu wyszukiwania. Chcesz zwi?kszy? ruch? W takim razie zwró? uwag? na SEO (optymalizacja pod k?tem wyszukiwarek).

Instagram

To bardzo atrakcyjna wizualnie platforma. Je?li Twoje produkty ?adnie wygl?daj? na zdj?ciach i filmach, koniecznie zwró? uwag? na Instagram. U?atwia interakcj? z potencjalnymi i sta?ymi klientami. Platforma pozwala doda? adres firmy i numer telefonu do postów. Dzi?ki temu potencjalni klienci mog? ?atwiej do Ciebie dotrze?.

Google Ads

Reklamy pay-per-click (PPC) podbi?y ?wiat cyfrowy. Coraz wi?cej firm decyduje si? na tworzenie reklam dla Google i witryn partnerskich za po?rednictwem Google Ads. Pozwala mierzy? skuteczno?? reklam, kampanii i s?ów kluczowych w czasie rzeczywistym. Za pomoc? tych wska?ników mo?esz podejmowa? bardziej przemy?lane decyzje. 

Reklamy Google dzia?aj? szybciej ni? SEO. Pierwsze efekty mo?esz zobaczy? ju? w ci?gu 24 godzin. Google Ads pozwalaj? dotrze? do idealnej grupy docelowej. Niektóre z funkcji kierowania obejmuj? dane demograficzne, s?owa kluczowe zwi?zane z tre?ci?. Ponadto mo?esz wybra? dni tygodnia i pory, w których maj? by? wy?wietlane reklamy.

6 skutecznych kana??w reklamowych online

Remarketing

To najlepszy sposób, by przypomnie? potencjalnym i sta?ym klientom, ?e oferujesz produkt lub us?ug?, której szukaj?. Mo?esz im zaoferowa? atrakcyjne ceny. Jedn? z najwa?niejszych cech remarketingu jest to, ?e pozwala wy?wietla? reklamy na podstawie wcze?niejszych dzia?a? u?ytkownika. Ponownie anga?uje odbiorców i poprawia wyniki sprzeda?y.

Ponadto remarketingpozwala lepiej wyeksponowa? Twoj? mark?. Dzi?ki temu klienci ch?tniej skorzystaj? z Twojej oferty, gdy b?d? szuka? podobnych us?ug lub produktów.

Zobacz wi?cej podobnych post?w